top of page

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

Cozy Wood Shykunov Serhii z siedzibą we Gdańsku  przy ul. Straganiarska, 20-22, lok. 35, zwaną dalej „Gwarantem”, udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie Produkty wyprodukowane przez firmę „Coze Wood” Sp. z o.o., zwane dalej „Produktem” lub „Produktami”, które zostały zakupione na terenie Polski oraz zostały zainstalowane na terenie Polski. Wszystkie „Produkty” zostały starannie wyprodukowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i fabryczne.

Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu podpisania PROTOKOŁU ODBIORU ( bądź innego dowodu dostawy) i obowiązuje 24 miesięcy lub zgodnie z przepisami zawartymi w umowie wyprodukowania mebli na wymiar.

W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo:

mail: cozywood.pl@gmail.com;

tel: +48668400783.

Podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu. Ewentualne szkody i wady stwierdzone w chwili zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu wyrobu, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu. Instrukcja użytkowania „Produktów” jest dostępna na stronie internetowej www.cozy-wood.com.

Warunkiem uznania gwarancji w okresie gwarancyjnym jest ścisłe stosowanie się do instrukcji użytkowania i konserwacji określonych w niniejszym dokumencie oraz instrukcji użytkowania mebli, między innym:

 • Systematyczne czyszczenie i konserwacja wyrobu zgodnie z zaleceniami.

 • Utrzymywanie aktywnej i sprawnej wentylacji, gwarantującej nieprzegrzewanie mebli i eliminujące zbytnią wilgotność.

 • Użytkowanie wyrobu w warunkach przeciętnego oświetlenia sztucznego i naturalnego.

 • Nieprzeciążanie ław, stołów, lad, regałów metalowych ponad obciążenie wynikające z przeznaczenia tych rzeczy i sposobu ich zwykłej eksploatacji.

Gwarancją nie są objęte:

 • uszkodzenia mechaniczne (obicia forniru, farb, uszczerbienia blatów, elementów z plexi itd.),

 • uszkodzenia transportowe,

 • części ulegające zużyciu,

 • uszkodzenia części łatwo łamliwych,

 • korozja produktu spowodowana niewłaściwym użytkowaniem, warunkami atmosferyczni innymi niż zalecane,

 • elementy, których regulację może przeprowadzić użytkownik (regulacja zawiasów, poziomowanie stolików, dokręcenie poluzowanej części),

 • elementy uszkodzone w wyniku działania wody lub innych szkodliwych środków (metal, drewno, tapicerka),

 • elementy produkowane i montowane na obiekcie, zależne od innych elementów architektury stałej, wykonanych niezgodnie ze sztuką jak np. krzywe ściany, posadzka, płytki,

 • zabrudzenia mebli powstałe w procesie użytkowania, już po podpisaniu protokołu odbioru,

 • uszkodzenia powstałe z niewłaściwego sposobu użytkowania mebli,

 • uszkodzenia powstałe w wyniku wykorzystywania mebli niezgodnie z przeznaczeniem,

 • naturalnie zużywające się elementy w procesie użytkowania (wytarcia, rysy na blatach, powłoce lakierniczej, źródła światła itd.),

 • zmian w miękkości, sprężystości poduch, oparcia, poręczy i siedzisk, które są rezultatem normalnego użytkowania,

 • mechacenia, kurczenia się i płowienia tkaniny występującego jako efekt normalnego użytkowania,

 • pęknięcia lub zadrapania elementów plexi spowodowane używaniem do ich czyszczenia płynów z zawartością alkoholu, rozpuszczalników oraz czyścików metalowych (druciaków).

Utrata gwarancji

Utrata uprawnień gwarancyjnych ma miejsce w następujących przypadkach:

 • niewłaściwego używania Produktu, używania niezgodnie z przeznaczeniem, użycia siły lub ingerencji w wyrób poza serwisem Cozy Wood,

 • brak czyszczenia i konserwacji wyrobu skutkującym widocznym zaniedbaniem i zanieczyszczeniem,

 • czyszczenia i konserwacji środkami z zawartością alkoholu, rozpuszczalników oraz czyścików metalowych (druciaków),

 • użytkowanie niezgodne z instrukcją użytkowania przekazaną przy składaniu zamówienia, przy odbiorze całościowym prac, dostępną również na stronie internetowej www.cozy-wood.com,

 • zbyt intensywne oświetlenia światłem słonecznym lub sztucznym,

 • użytkowania wyrobu w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności, w których nie zapewniono odpowiedniej cyrkulacji powietrza,

 • zalania mebla wodą lub inną cieczą i powstania w wyniku tego uszkodzeń,

 • stwierdzenie wykonywania naprawy lub poprawek we własnym zakresie,

 • uszkodzenia mechanicznego,

 • uszkodzenia w trakcie rozpakowywania i montażu, dokonywanego przez klienta we własnym zakresie.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi/gwarancji, jeżeli Kupujący w chwili wydania mu Towaru o wadach wiedział.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, które powstały po wydaniu towaru Kupującemu, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej uprzednio w Towarze.

Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia towaru po jego odbiorze i powiadomienia Sprzedającego o ewentualnych wadach. Niepowiadomienie Sprzedającego o istniejących wadach towaru w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru towaru przez Kupującego lub w przypadku wad ukrytych – w terminie 2 dni roboczych od dnia wykrycia wady ukrytej, powoduje wygaśnięcie wszelkich uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi/gwarancji.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady będące konsekwencją wad wcześniej istniejących o których Kupujący wiedział, a nie poinformował Sprzedającego w odpowiednim terminie lub nie zaprzestał użytkowania w celu ograniczenia powstawania dalszych szkód.

bottom of page