top of page

Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zmieniłeś zdanie i chcesz zwrócić zakupiony towar?


Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, w takiej sytuacji Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Jeśli opcja najtańszej dostawy nie zostanie wybrana, koszty transportu zwracanego towaru ponosi Konsument. Zwracany towar należy wówczas przesłać transportem we własnym zakresie.

 

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:​

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: al. Grunwaldzka, 211 Galeria  Wnętrz CITY MEBLE 80-266 Gdańsk, salon  meblowy COZY WOOD.

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cozywood.pl

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest także w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: al. Grunwaldzka, 211 Galeria  Wnętrz CITY MEBLE 80-266 Gdańsk, salon  meblowy COZY WOOD.


Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1.

 • (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

 • (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

 • (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • (11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.10. 

Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Reklamacje


Meble zakupione w naszym sklepie internetowym nie spełniają oczekiwań? Poinformuj nas o tym. Dokładamy wszelkich starań, by zamówione meble docierały do naszych Klientów jak najszybciej, były odpowiednio zabezpieczone i przygotowane do transportu oraz jego wymagań. Jeśli jednak zdarzy się, że podczas transportu mebel został uszkodzony lub posiada wady fabryczne, mają Państwo prawo złożyć reklamację– z tytułu rękojmi lub gwarancji. Wszystkie nasze meble objęte są gwarancją producenta, szczegóły gwarancji znajdują się w Warunkach gwaracji.
 

Jak dokonać reklamacji?
Aby zgłosić reklamację należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny tutaj, w którym dokładnie opiszą Państwo uszkodzenie/wady produktu, określą, jaki mebel reklamujesz lub którego elementu dotyczy reklamacja. Należy również dołączyć zdjęcia lub inne materiały, pomagające wskazać wadę produktu.

Jakie informacje będą potrzebne do złożenia reklamacji?
W opisie reklamacji powinny znaleźć się:

 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i data wystąpienia wady;

 • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczeniem o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

 • dane kontaktowe składającego reklamację;

 • zdjęcia wskazujące wadę produktu lub jego elementu – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.


Podane wyżej informacje mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożonego formularza reklamacyjnego z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


Reklamacja może zostać złożona:

 • pisemnie na adres: al. Grunwaldzka, 211 Galeria  Wnętrz CITY MEBLE 80-266 Gdańsk, salon  meblowy COZY WOOD;

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cozywood.pl.


Odpowiedź na reklamację
W ciągu 14 dni kalendarzowych poinformujemy Cię o dalszych krokach w realizacji reklamacji. Nasi sprzedawcy mogą poprosić też o przesłanie dodatkowych informacji, które będą niezbędne do realizacji reklamacji. Zrobimy wszystko, by realizacja reklamacji przebiegała jak najszybciej, by mogli Państwo znowu cieszyć się zakupionymi meblami.

bottom of page